LIETUVOS SPORTO INFORMACIJOS CENTRAS

Viešoji įstaiga LIETUVOS SPORTO INFORMACIJOS CENTRAS likviduotas juridinio asmens organų sprendimu.Sporto statistikos rodiklius portale galite rasti paspaudę čia
Kęstutis Miškinis
TRENERIO PAGALBININKAS

Vilnius: LSIC, 2006, 372 p., kaina 22,85 Lt / 6,62 € 


Simboliška, kad Pasaulinės intelektinės nuosavybės dieną buvo pristatyta ir nauja prof. habil. dr. K. Miškinio knyga „Trenerio pagalbininkas“. „Atrodytų, kad tai knyga, skirta labai siauram žmonių ratui – konkrečios profesijos atstovams. Tačiau pavartęs knygą, matau ir džiaugiuosi, kad čia daug naudingo gali atrasti kiekvienas žmogus“, – naujuoju mokslo darbu džiaugėsi šventėje dalyvavęs Lietuvos Respublikos Vyriausybės atstovas Linas Vingelis.

Knyga skiriama įvairių sporto šakų treneriams, dirbantiems praktinį darbą. Ji taip pat turėtų būti naudinga aukštųjų mokyklų, rengiančių kūno kultūros ir sporto specialistus, studentams bei magistrantams, tęstinių studijų ir kvalifikacijos kėlimo kursų klausytojams, sporto ir bendrojo lavinimo mokyklų vadovams. Knygoje daug dėmesio skiriama trenerio asmenybės kaitai, jo savimonei, saviraiškai, saviugdai, kūrybiškumo raiškai, sportininkų psichinių galių stiprinimui, dorovinių vertybių puoselėjimui, trenerio veiklos indikacijoms ir kontraindikacijoms ir įvairiems kitiems sporto pedagogikos bei psichologijos klausimams. Knyga turėtų tapti pagalbininku kasdieniame trenerio darbe, skatinti jį daugiau domėtis savo asmenybės tobulinimu, siekti kuo geresnių darbo rezultatų.


TURINYS 

Pratarmė
1 skyrius. Sėkmingo trenerio darbo sąlyga – nuolatinė kaita
1. Kaita – asmenybės tobulėjimo laidas
2. Kaitos motyvai
3. Asmenybės tobulėjimo filosofiniai principai
4. Kaita – pedagoginio meistriškumo formavimosi sąlyga
5. Trenerio profesinis brendimas6. Savimonė – kryptingos asmenybės kaitos pagrindas
7. Savistaba – savimonės, žmogaus orientacijos savyje pagrindas
8. Savistaba ir saviraiška
9. Kaitos realizavimo kelias – saviaukla
10. Kaita ir savišvieta
Savikontrolės klausimai ir užduotys
Literatūra

2 skyrius. Treneris – psichinių sportininko galių ugdytojas
1. Sportininkų psichinių galių stiprinimo vaidmuo
2. Reikalavimai treneriui, teikiančiam psichologinę paramą sportininkams
3. Pasąmonės vaidmuo sporto praktikoje
4. Minčių eigos kontroliavimas
5. Kuriamoji vizualizacija
6. Afirmacija
7. Tikėjimas sėkme ir pasitikėjimas savimi
8. Nusiteikimas
9. Sportiniai tikslai ir jų planavimas.
10. Psichologinė parama sau pačiam
11. Motyvacija sportui ir sportinės veiklos motyvai
Savikontrolės klausimai ir užduotys
Literatūra

3 skyrius. treneris – dorovinių vertybių puoselėtojas
1. Dorovinės sporto vertybės
2. Treneris – dorovės ugdytojas
3. Humanizmas ir jo vertybės

4. Sportinėje veikloje ugdomos vertybės
4.1. Požiūris į šeimą
4.2. Patriotizmas, tautinė savimonė, meilė Tėvynei
4.3. Požiūris į gėrį
4.4. Gimtoji kalba
4.5. Pagarba gamtai
4.6. Kitos vertybės5. Etikalogas ir dekalogas
Savikontrolės klausimai ir užduotys
Literatūra

4 skyrius. Treneris – kūrėjas
1. Kūrybinė trenerio veikla
2. Kūrybingos asmenybės bruožai
3. Sudedamosios kūrybingumo dalys
4. Problemų sprendimas – kūrybinis aktas
5. Sportininkų kūrybingumo ugdymas
Savikontrolės klausimai ir užduotys?
Literatūra

5 skyrius. Trenerio autoritetas
1. Visuomenės reikalavimai sporto pedagogui
2. Autoritetas – svarbi etikos kategorija
3. Trenerio autoriteto sudedamosios dalys
3.1. Asmeninis pavyzdys
3.2. Asmenybės privalumų ir trūkumų santykis
3.3. Trenerio interesai
3.4. Trenerio intelektas
3.5. Trenerio intuicija
3.6. Trenerio etiketas
3.7. Trenerio erudicija
3.8. Trenerio dvasingumas
3.9. Bendroji ir pedagoginė kultūra
3.10. Reikšmingos trenerio darbui asmenybės savybės
Savikontrolės klausimai ir užduotys
Literatūra

6 skyrius. Treneriui apie ugdymą
1. Ugdymas – asmenybę kuriantis procesas
2. Ugdymo tikslai
3. Auklėjimo vieta ugdymo procese
4. Mokymo ir auklėjimo vienovė
5. Pagrindinės auklėjimo grandys
6. Holistinis ugdymas
7. Išskirtinesnės ugdymo sritys
7.1. Intelektualumo ugdymas
8. Sudėtingesnio charakterio sportininkų ugdymas
Savikontrolės klausimai ir užduotys
Literatūra

7 skyrius. Treneris ir sportininkai: sąveikos būtinybė
1. Treneris ir sportininkai: tarpusavio santykių vertinimai
2. Gera sąveika – sėkmingo darbo sąlyga
3. Trenerio ir auklėtinių bendradarbiavimas
4. Bendravimo kultūra – trenerio profesinės brandos rodiklis
5. Sąmoningas ir nesąmoningas bendravimas
6. Bendravimo sunkumų priežastys
6.1. Objektyvios priežastys
6.2. Subjektyvios priežastys
7. Veiksniai, lemiantys blogą tarpusavio sąveiką
8. Konfliktai ir jų sprendimas
9. Pedagoginiai reikalavimai kritikai
10. Eristikos menas
11. Reikalavimai treneriui, norinčiam užtikrinti gerą tarpusavio sąveiką
12. Bendravimo darną didinantys veiksniai
Savikontrolės klausimai ir užduotys
Literatūra

8 skyrius. Gebėjimai, būtini trenerio veiklai
1. Apie gabumus, gebėjimus ir sugebėjimus
2. Kompetencija ir jos sritys
3. Pedagoginiai gebėjimai
4. Organizaciniai gebėjimai
5. Komunikaciniai gebėjimai
6. Ekspresiniai gebėjimai
7. Konstrukciniai gebėjimai
8. Sportiniai gebėjimaiSavikontrolės klausimai ir užduotys
Literatūra

9 skyrius. Ternerio veiklos trikdžiai
1. Trenerio veikla
2. Pagrindiniai trenerio veiklos trikdžiai
2.1. Tradiciniai pedagoginės veiklos trūkumai
2.2. Reaktyvizmas, inaktyvizmas ir preaktyvizmas
2.3. Konformizmas ir rigidiškumas
2.4. Pedagoginio pašaukimo stoka
2.5. Bendrojo pobūdžio trukdžiai
Savikontrolės klausimai ir užduotys
Literatūra

10 skyrius. Kai kurie trenerio veiklos etiudai
1. Apie filosofiją ir filosofavimą
Savikontrolės klausimai ir užduotys
Literatūra
2. Apie laisvę ir prievartą trenerio darbe
Savikontrolės klausimai ir užduotys
Literatūra
3. Apie atsakomybę
Savikontrolės klausimai ir užduotys
Literatūra
4. Apie agresyvumo poreiškius sporte
Savikontrolės klausimai ir užduotysLiteratūra
5. Apie pagarbą auklėtiniams
Savikontrolės klausimai ir užduotys
Literatūra
6. Apie sportą ir garbę kaip neatskiriamus dalykus
Savikontrolės klausimai ir užduotysLiteratūra
7. Apie kuklumąSavikontrolės klausimai ir užduotys
Literatūra
8. Apie teisingumą
Savikontrolės klausimai ir užduotys
Literatūra
9. Apie darbštumą
Savikontrolės klausimai ir užduotys
Literatūra
10. Apie jautrumą ir nuoširdumą
Savikontrolės klausimai ir užduotys
Literatūra
11. Apie atkaklumą
Savikontrolės klausimai ir užduotys
Literatūra
12. Apie pyktį
Savikontrolės klausimai ir užduotys
Literatūra
13. Apie pedagogo etiką
Savikontrolės klausimai ir užduotys
Literatūra